25 Haziran 2018 Pazartesi
Ana Sayfa / İhaleler / ADÜAŞ 9 gayrimenkulünü satacak
Nuvo Dragos
kredi

ADÜAŞ 9 gayrimenkulünü satacak

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Sıra İhale Konusu Taşınmaz Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Şartnamesi Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarih ve Saati
1 İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 1016 parseldeki6.022,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz. 1.000.000.- 1.000.- 20.09.2017

10:00

2 Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 16 parseldeki 33.221,42 myüzölçümlü taşınmaz. 80.000.- 200.- 27.09.2017

10:00

3 Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 20 parseldeki 53.413,73 myüzölçümlü taşınmaz. 100.000.- 200.- 27.09.2017

14:00

4 Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7930 ada, 1 parseldeki 3.276,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz. 50.000.- 200.- 28.09.2017

10:00

5 Samsun ili, Terme ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 113 ada, 59 parseldeki 33.943,63 myüzölçümlü taşınmaz. 10.000.- 100.- 29.09.2017

10:00

6 Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/ Öteyüz Mahallesi, 2545 parseldeki 2.710,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz. 15.000.- 100.- 03.10.2017

10:00

7 Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi, 419 ada, 1 parseldeki 2.285,38 myüzölçümlü taşınmazdaki1307000/1327000 oranındaki hisse. 15.000.- 100.- 04.10.2017

10:00

8 Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi, 420 ada, 1 parseldeki 11.473,47 m2 ve 25 ada, 43 parseldeki 333,44 m2yüzölçümlü taşınmazlarda 1307000/1327000 oranındaki hisseler. 75.000.- 200.- 04.10.2017

14:00

9 Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi, 25 ada, 45 parseldeki 1.196,56 myüzölçümlü taşınmaz. 2.000.- 100.- 04.10.2017

16:00

 

1 – İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 – İhale konusu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. 8. sırada yer alan taşınmazların tamamı için tek teklif verilecektir.  Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 – İhale konusu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ınaşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 – Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 – ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden önce duyurulacaktır.

7 – Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 – İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 – İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir