25 Haziran 2018 Pazartesi
Ana Sayfa / Emlak Rehberi (sayfa 68)

Emlak Rehberi

Şirketin gayrimenkulünü satan çift vergi ödeyecek

kartal

Limited ve anonim şirketler, kayıtlı gayrimenkulleri sattıklarında kazançları üzerinden ‘kurumlar vergisi’ verecek. Satış işlemi de yüzde 18 KDV’ye tabi… Kolektif, adi komandit, eshamlı (sermayesi paylara bölünmüş) komandit, limited, anonim ortaklık şeklinde kurulmuş şirketler ile kooperatifler, …

Devamını oku »

Tapudaki değeri yükseltmenin yolu

kirazlı evler

Gay­ri­men­kul alım-sa­tım be­de­li­nin dü­şük gös­te­ril­di­ği du­rum­lar­da, ger­çek de­ğe­rin, Ver­gi Usul Ka­nu­nu­’nun 371. mad­de­si­ne gö­re piş­man­lık­la be­yan edil­me­si müm­kün. Bu du­rum­da, za­ma­nın­da öden­me­yen ta­pu har­cı ile ta­hak­kuk eden piş­man­lık zam­mı­nı, di­lek­çe ile ha­ber ver­me ta­ri­hin­den iti­ba­ren …

Devamını oku »

Rıza-i taksim nedir?

Or­tak mül­ki­yet ola­rak bu­lun­du­ru­lan gay­ri­men­kul­le­rin, ta­raf­la­rın ken­di ara­la­rın­da an­la­şa­rak yap­tık­la­rı tak­si­me rı­za-i tak­sim, ha­kim ka­ra­rı ile ya­pı­lan tak­si­me de ka­za-i tak­sim de­ni­lir. Bu pay­laş­ma ile or­tak mül­ki­yet so­na er­mek­te ve her his­se­dar ken­di­si­ne dü­şen gay­ri­men­kul …

Devamını oku »

Aidat borçlarında mal sahibi ne yapmalı?

kira kontratı örneği

Öden­me­yen apart­man ai­dat­la­rı­na ay­lık yüz­de 5 ge­cik­me is­te­ni­yor. Ki­ra­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu: Söz-­leş­me­si­nin bi­ti­mi­ne ka­dar. Söz­leş­me­ so­na er­me­den, ki­ra­la­dı­ğı ko­nut ve­ya iş­ye­ri­ni terk et­me­si du­ru­mun­da da­hi, ai­dat ve ben­ze­ri öde­me­ler­le il­gi­li yü­küm­lü­lü­ğü de­vam eder. Mal sa­hi­bi­nin so­rum­lu­lu­ğu: …

Devamını oku »

Kiracı ödemediği faturadan sorumlu

Ki­ra­cı­lar, ev ya da iş ye­ri­ni elek­trik, do­ğal­gaz ve­ya su bor­cu­nu öde­me­den tah­li­ye ede­bi­li­yor. Bu du­rum­da bor­cun so­rum­lu­lu­ğu açı­sın­dan iki du­rum söz ko­nu­su. Abo­ne­lik mal sa­hi­bi­nin adı­nay­sa: Elek­trik, do­ğal­gaz ve­ya su abo­ne­li­ği, mal sa­hi­bi­nin adı­na …

Devamını oku »

Emlak alan-satan belediyeye bildirmeli

emlakçı

Gayrimenkullerini satanların, bu durumu, emlak ve çöp vergisiyle (işyerleri için) ilgili olarak ileride doğabilecek sorunların önüne geçilmesi adına satıştan sonra ilgili belediyeye bildirmelerinde fayda var. Birden fazla aynı cins gayrimenkul alımında tek bir bildirim verilmesi …

Devamını oku »

Miras ve bağış gayrimenkule vergi yok

kentsel dönüşüm

Satılan gayrimenkul, miras ya da bağış yoluyla edinilmişse, ne zaman ve ne kadara satılırsa satılsın, gelir vergisi ortaya çıkmıyor. Diğer bir ifadeyle, annenizden, babanızdan veya büyükanne-büyükbabanızdan miras ya da bağış (ivazsız yani karşılıksız) yoluyla edinilen …

Devamını oku »

Arazi 5 yılda parsellenirse vergi var

Arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek satılmasıyla elde edilen gelir ticari kazanç sayılıyor. Bu yüzden vergi ödenmesi gerekli. Yatırım için arazi alanlar dikkat! Gelir Vergisi Kanunu’na göre satın alınan veya trampa suretiyle iktisap …

Devamını oku »

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?

Gayrimenkul sahibinin, taşınmaz malını kendisine veya bir başka kişiye ölünceye kadar bakmak, onu görüp gözetmek ve ihtiyaçlarını (beslenme, koruma vb.) karşılamak amacıyla bir başka kişiye taşınmaz malının mülkiyetini devretmesi işlemi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak …

Devamını oku »

Gayrimenkul kazanç vergisi nedir?

emlak vergisi

Gayrimenkul kazançları vergiye tabi. Ancak bunun için bazı şartlar var. Gayrimenkulün 5 yıl içinde satılması halinde, elde edilen kazanç değer artış kazancı oluyor ve gelir vergisine tabi tutuluyor. Elde edilen kazanç için, beyanname verip, gelir …

Devamını oku »