15 Şubat 2019 Cuma
Ana Sayfa / Emlak Rehberi (sayfa 71)

Emlak Rehberi

Kiracıya kefil olanın vergisi 5 kat artıyor

Ki­ra söz­leş­me­le­rin­de, dam­ga ver­gi­sin­den is­tis­na olan­lar var. Bu­na gö­re; – Ger­çek ki­şi­ler­ce ko­nut ola­rak kul­la­nıl­mak üze­re ki­ra­la­nan gay­ri­men­kul­ler ile, – Der­nek ve va­kıf­la­rın yer­le­şim yer­le­ri için dü­zen­le­nen ki­ra söz­leş­me­le­ri dam­ga ver­gi­si­ne ta­bi tu­tul­mu­yor. Ki­ra­la­ma ola­yın­da, …

Devamını oku »

Kira gelirinde vergi istisnası

emlak vergisi

Örf ve adet­le­re gö­re ve­ril­me­si ru­tin olan ta­şı­nır ni­te­lik­te çe­yiz, yüz­ gö­rüm­lü­ğü, dra­ho­ma (er­ke­ğe ve­ri­len baş­lık) ve­ra­set ve in­ti­kal ver­gi­sin­den is­tis­na. An­cak gay­ri­men­kul­ler is­tis­na kap­sa­mın­da de­ğil. Mi­ras ka­lan gay­ri­men­kul­le­rin ka­nu­ni ve­ya atan­mış mi­ras­çı­la­ra ta­pu tes­ci­li, …

Devamını oku »

Kira beyanında önemli avantajlar

kira kontratı örneği

2014 yı­lın­da ki­ra ge­li­ri olan­lar, 2015 yı­lı­nın Mart ayı­nın 25. gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar bu ge­lir­le­ri­ni be­yan ede­cek­ler. Ki­ra be­ya­nın­da özel­lik­le ger­çek gi­der yön­te­mi­ni se­çen­ler için önem­li avan­taj­lar var. Kre­di ile gay­ri­men­kul alan­lar: Kre­di ile ev …

Devamını oku »

Gayrimenkulle vergi borcu ödenebilir mi?

Sadece vergi borcunu değil, diğer kamu borçlarını da gayrimenkulle ödeme avantajı var. Uygulamaya göre, kamuya borcu olanlar ödeyecek durumları olmadığı takdirde, borçlarını sahil olduklarını gayrimenkullerle ödeyebiliyorlar. Gayrimenkulün değeri, borcun tamamını karşılamıyorsa, belirlenen değer bir orantı …

Devamını oku »

Şirketin gayrimenkulünü satan çift vergi ödeyecek

kartal

Limited ve anonim şirketler, kayıtlı gayrimenkulleri sattıklarında kazançları üzerinden ‘kurumlar vergisi’ verecek. Satış işlemi de yüzde 18 KDV’ye tabi… Kolektif, adi komandit, eshamlı (sermayesi paylara bölünmüş) komandit, limited, anonim ortaklık şeklinde kurulmuş şirketler ile kooperatifler, …

Devamını oku »

Tapudaki değeri yükseltmenin yolu

kirazlı evler

Gay­ri­men­kul alım-sa­tım be­de­li­nin dü­şük gös­te­ril­di­ği du­rum­lar­da, ger­çek de­ğe­rin, Ver­gi Usul Ka­nu­nu­’nun 371. mad­de­si­ne gö­re piş­man­lık­la be­yan edil­me­si müm­kün. Bu du­rum­da, za­ma­nın­da öden­me­yen ta­pu har­cı ile ta­hak­kuk eden piş­man­lık zam­mı­nı, di­lek­çe ile ha­ber ver­me ta­ri­hin­den iti­ba­ren …

Devamını oku »

Rıza-i taksim nedir?

Or­tak mül­ki­yet ola­rak bu­lun­du­ru­lan gay­ri­men­kul­le­rin, ta­raf­la­rın ken­di ara­la­rın­da an­la­şa­rak yap­tık­la­rı tak­si­me rı­za-i tak­sim, ha­kim ka­ra­rı ile ya­pı­lan tak­si­me de ka­za-i tak­sim de­ni­lir. Bu pay­laş­ma ile or­tak mül­ki­yet so­na er­mek­te ve her his­se­dar ken­di­si­ne dü­şen gay­ri­men­kul …

Devamını oku »

Aidat borçlarında mal sahibi ne yapmalı?

kira kontratı örneği

Öden­me­yen apart­man ai­dat­la­rı­na ay­lık yüz­de 5 ge­cik­me is­te­ni­yor. Ki­ra­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu: Söz-­leş­me­si­nin bi­ti­mi­ne ka­dar. Söz­leş­me­ so­na er­me­den, ki­ra­la­dı­ğı ko­nut ve­ya iş­ye­ri­ni terk et­me­si du­ru­mun­da da­hi, ai­dat ve ben­ze­ri öde­me­ler­le il­gi­li yü­küm­lü­lü­ğü de­vam eder. Mal sa­hi­bi­nin so­rum­lu­lu­ğu: …

Devamını oku »

Kiracı ödemediği faturadan sorumlu

Ki­ra­cı­lar, ev ya da iş ye­ri­ni elek­trik, do­ğal­gaz ve­ya su bor­cu­nu öde­me­den tah­li­ye ede­bi­li­yor. Bu du­rum­da bor­cun so­rum­lu­lu­ğu açı­sın­dan iki du­rum söz ko­nu­su. Abo­ne­lik mal sa­hi­bi­nin adı­nay­sa: Elek­trik, do­ğal­gaz ve­ya su abo­ne­li­ği, mal sa­hi­bi­nin adı­na …

Devamını oku »